EYES

EYES - Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu 

Rada Evropské unie a Evropský parlament se rozhodly vyhlásit „Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu“ (EYES). 

V tomto rámci Generální ředitelství pro školství a kulturu Evropské komise vybrala a částečně i financovala zhruba 185 projektů na místní, regionální, národní, nadnárodní úrovni nebo v rámci celého Společenství. 

Hlavním úkolem kampaně bylo zvýšit povědomí evropské veřejnosti o důležité roli sportu ve výchovně vzdělávacím kontextu a rovněž zvýšit význam tělesné aktivity ve školních osnovách. 

Hlavními cíli Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu bylo: 

  • zvýšit povědomí výchovně-vzdělávacích a sportovních organizací o potřebě spolupráce při zdokonalování výchovy prostřednictvím sportu a jejích evropských aspektů se zřetelem na velký zájem mladých lidí o všechny druhy sportu;
  • využít hodnot předávaných prostřednictvím sportu k růstu vědomostí a dovedností umožňujících mladým lidem rozvoj jejich fyzických předpokladů a schopností i náklonnosti k osobnímu úsilí a také rozvoji sociálních dovedností, například týmové práce, solidarity, tolerance a fair play v multikulturním kontextu;
  • zvýšit povědomí o pozitivním přínosu dobrovolnické práce pro mimoškolní výchovu, zejména u mladých lidí;
  • propagovat výchovně-vzdělávací hodnotu mobility a výměnných pobytů žáků, zejména v multikulturním prostředí, a to formou organizace sportovních a kulturních setkání jako součást školních aktivit;
  • podporovat výměnu zkušeností, pokud jde o možnou roli sportu ve výchovně-vzdělávacích systémech při propagaci sociálního začlenění znevýhodněných skupin a menšin;
  • vylepšit vyváženost mezi duševní a tělesnou aktivitou během školní docházky prostřednictvím podpory sportu v rámci školních aktivit;
  • revidovat problematiku spojenou s výchovou a vzděláním mladých sportovců zapojených ve sportovních soutěžích.
  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR