Ochrana osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Tento dokument slouží k tomu, abychom vás informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Správce osobních údajů

Nadace sportující mládeže se sídlem Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň (dále jen NSM), korespondenční adresa: Podmostní 4, 301 00 Plzeň, e-mail: info@nsm.cz.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

NSM zpracovává vaše údaje pro komunikaci s vámi a plnění nadačního poslání a vlastní činností.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Údaje mohou být zpracovávány v listinné i elektronické podobě.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Webové stránky NSM je možné navštívit bez jakékoli registrace. O návštěvnících webů NSM žádné osobní údaje neshromažďujeme. Výjimku představují pouze krátké textové soubory vytvářené webovým serverem, tzv. cookies (podrobněji viz níže).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů se liší dle toho, do jakého vztahu s NSM vstupujete.

Odběratelé Bulletinu (newsletteru) NSM

V případě odběratelů e-mailového Bulletinu NSM (newsletteru) zpracováváme na základě registrace (poskytnutého souhlasu) pouze e-mailovou adresu.

 • Kategorie osobních údajů: Emailová adresa

 • Zpracování osobních údajů/Zákonnost zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Žadatelé o nadační příspěvky


NSM zpracovává osobní údaje žadatelů o nadační příspěvky, zákonných zástupců žadatelů o nadační příspěvky a statutárních zástupců právnických osob žádajících o nadační příspěvky resp. statutárních zástupců právnických osob, jejichž členy jsou žadatelé o nadační příspěvky (fyzické osoby) nezbytné k objektivnímu posouzení a vyhodnocení žádostí, poskytnutí případného nadačního příspěvku, provedení vyúčtování a dalších souvisejících činností v souladu s posláním NSM.

Grant Sportovec Plzně

 • Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení žadatele, datum narození, dosažené sportovní výsledky v předmětném období, údaje o členství ve sportovním subjektu, základní informace o prospěchu (za účelem nominace na Cenu rektora ZČU v Plzni), výše nadačního příspěvku (pokud byl poskytnut), v případě poskytnutí za účelem prezentace sportovce foto/video, jméno a příjmení zákonného zástupce, kontaktní údaje (adresa, e-mail, tel.), číslo účtu, číslo OP osoby podepisující smlouvu, jméno a příjmení statutárního zástupce právnických osob samostatně žádajících nebo jejichž jsou žadatelé (fyzické osoby) členy, kontaktní údaje (tel., e-mail), případně jméno a příjmení osoby pověřené provedením vyúčtování resp. komunikací v této věci, kontaktní údaje (e-mail, telefon).

 • Zpracování osobních údajů/Zákonnost zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (týká se žádostí/nominací, u kterých následně nedojde k přidělení nadačního příspěvku a tím vzniku smluvního plnění)

 

Grant Talent Plzeň

 • Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení žadatele, datum narození, dosažené sportovní výsledky v předmětném období, údaje o členství ve sportovním subjektu, základní informace o prospěchu (za účelem poskytnutí prospěchového bonusu), informace o nákladech na sportovní činnost a dalších případných zdrojích podpory, výše nadačního příspěvku (pokud byl poskytnut), v případě poskytnutí za účelem prezentace sportovce foto/ video, jméno a příjmení zákonného zástupce, kontaktní údaje (adresa, e-mail, tel.), číslo účtu, číslo OP osoby podepisující smlouvu jméno a příjmení statutárního zástupce právnických osob samostatně žádajících nebo jejichž jsou žadatelé (fyzické osoby) členy, kontaktní údaje (tel., e-mail), případně jméno a příjmení osoby pověřené provedením vyúčtování resp. komunikací v této věci, kontaktní údaje (e-mail, telefon).

 • Zpracování osobních údajů/Zákonnost zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (týká se žádostí, u kterých následně nedojde k přidělení nadačního příspěvku a tím vzniku smluvního plnění a statutárních zástupců)


TOP Junior Sport Plzeň

 • Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení statutárního zástupce právnické osoby (příjemce nadačního příspěvku), kontaktní údaje (e-mail, telefon), případně jméno a příjmení osoby pověřené provedením vyúčtování resp. komunikací v této věci, kontaktní údaje (e-mail, telefon).

 • Zpracování osobních údajů/Zákonnost zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Účastníci vybraných projektů NSM


V případě účastníků vybraných projektů NSM, u kterých je nezbytné zpracování osobních údajů, k němu dochází na základě poskytnutého svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu subjektu údajů případně jeho zákonného zástupce. Jedná se např. o projekt Pohyb 1P (dále viz níže).

Zaměstnanci a spolupracující osoby NSM


V případě zaměstnanců a spolupracujících osob NSM zpracovává osobní údaje nezbytné k realizaci pracovní smlouvy/příkazní smlouvy, DPP, DPČ atd. a z toho vyplývajících práv a povinností. Obdobně v případě členů statutárních orgánů NSM zpracovává pouze nezbytně potřebné k výkonu jejich činnosti, registraci v nadačním rejstříku apod.

Dodavatelé, externě spolupracující fyzické osoby


V případě dodavatelů (např. podnikatelů) NSM zpracovává pouze údaje nezbytně nutné k naplnění obchodního vztahu, uzavření smlouvy apod.

Uchazeči o zaměstnání, studentské praxe apod.


V případě uchazečů, studentské praxe apod. NSM zpracovává údaje nezbytné k jejich případnému přijetí.

Žádné ze zpracovávaných osobních údajů nespadají do zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Výjimku mohou představovat nanejvýš osobní údaje, které se mohou nepřímo týkat zdravotního stavu (výška, váha, index BMI), které jsou získané na základě poskytnutého svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu subjektu údajů případně jeho zákonného zástupce.

Bezpečnost


NSM přijímá veškerá potřebná opatření nutná pro zajištění důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, které v souvislosti se svým působením získá. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávněné osoby. Byly přijaty interní směrnice a nařízení chránící osobní údaje před ztrátou, zcizením, zneužitím či neoprávněným zpřístupněním.

Subjekty zpracovávající osobní údaje


Osobní údaje zpracovává přímo NSM, a to v listinné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro NSM takto zpracovávat také další subjekty, tzv. zpracovatelé, se kterými NSM jakožto Správce uzavře smlouvu, jejíž součástí bude i zpracování osobních údajů.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, povinnosti NSM jako správce vašich údajů

Máte právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování (viz článek 5)
 • informace o kategoriích dotčených osobních údajů (viz článek 4)
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; viz článek 7)
 • informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby (viz článek 5)
 • informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, včetně zdroje veřejného (viz článek 3).

Dále máte právo na: 

 • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování
 • vznést námitku proti tomuto zpracování
 • podat stížnost u dozorového úřadu
 • kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna
 • získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány
 • aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů
 • aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; c) zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení
 • aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
 • na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, zpracování se provádí automatizovaně
 • kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení.


Používání webových stránek, Zásady používání cookies


Pro správnou funkci internetových stránek jsou potřebné tzv. cookies. Ty jsou vytvářené webovým serverem, který umísťuje tyto malé datové soubory na vaše zařízení, které používáte k procházení internetových stránek. Soubory cookies pomáhají dále např. při zjišťování, které stránky uživatelé webu nejčastěji navštěvují apod. Díky tomu se můžeme snažit přizpůsobit obsah stránek co nejvíce vašim potřebám.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky prohlížete. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, velikost písma apod.), díky čemuž tyto údaje nemusíte zadávat vždy znovu.

Vrátíte-li se později na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server díky tomu získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Díky cookies je procházení webových stránek pohodlnější a rychlejší.

Cookies využívá naprostá většina webových stránek. Zablokování cookie může způsobit, že některé služby webových stránek nemusí fungovat správně. Používání cookies můžete upravit pomocí vašeho prohlížeče. Konkrétní nastavení týkající se ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči naleznete na stránkách poskytovatele vašeho prohlížeče. Tyto webové stránky a využívají službu Google Analytics taktéž poskytovanou společností společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics, stejně jako další běžně používané technologie používají soubory cookies (viz informace výše). Chcete-li se dozvědět, jak Google zachází s takto získanými daty klikněte prosím zde. Pozornost věnujte také informacím zde.

Pokud uživatel nemá zájem cookies používat, může jejich využívání v nastavení svého webového prohlížeče deaktivovat.

Jak spravovat využívání cookies

Využívání cookies lze spravovat dle vašich preferencí a v závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již umístěny ve Vašem počítači; většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na Váš počítač ukládány. Konkrétní informace u nejpoužívanějších prohližečů naleznete zde: 

V případě, že využijete možnost zákazu ukládání cookies nebo jejich umisťování do počítače, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě stránek. Zároveň je možné, že některé funkce nebo služby internetových stránek budou tímto nastavením omezeny, nebudou fungovat správně nebo nebudou fungovat vůbec. 

V případě využití mobilních zařízení může být funkce nastavení cookies ve webovém prohlížeči omezena nebo vyloučena.

Další informace o souborech cookies naleznete např. zde:


Kompletní informace o používání webových stránek www.nsm.cz a Zásadách použití cookies naleznete ZDE.

Projekt Pohyb 1P

 • Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte (měsíc a rok), zjištěné hodnoty z testování včetně výšky a váhy a informace, zda dítě organizovaně sportuje, případně foto, video nebo zvukové záznamy, jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, jméno a příjmení ředitelky/pracovnice MŠ a kontaktní e-mail.

 • Zpracování osobních údajů/Zákonnost zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (účastníci zjišťování pohybových dovedností, zákonní zástupci), Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (MŠ).


Seznam subjektů se svolením užívat dokumentaci z akce ve formě pořízených obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů. 

 • Město Plzeň
 • Plzeňský kraj
 • Městský obvod Plzeň 1
 • Městský obvod Plzeň 2
 • Městský obvod Plzeň 3
 • Městský obvod Plzeň 4
 • Městský obvod Plzeň 5
 • Městský obvod Plzeň 10
 • Nadace RSJ
 • NF Tesco
 • Pohyb a zdraví, o.p.s.
 • Mateřské školy zapojené do projektu

Seznam webů provozavaných NSM

 • www.nsm.cz
 • www.sportovecplzne.cz
 • www.festivalsportu.cz
 • www.shms.cz
 • www.pohyb1p.cz
 • ČASPV
 • ČSS
 • SSS ČR