Grant Talent Plzeň

Grant Talent Plzeň pro rok 2021 zatím nebyl vypsán.

Žádosti v rámci grantu TALENT Plzeň mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladně prostudujte grantová pravidla a postupujte dle pokynů v nich uvedených.

Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..).

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek:

1. Trvalé bydliště ve městě Plzni.

2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně.

Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku.

Vedle sportovních úspěchů je důležité, aby mladí sportovci nezanedbávali také vzdělání. Pro individuální sportovce, kteří prospěli s vyznamenáním (a tuto skutečnost doloží kopií posledního vysvědčení), jsme připravili zvláštní bonus v podobě možného navýšení nadačního příspěvku o částku až 1 000 Kč. Bonus již bude součástí odsouhlasené částky nadačního příspěvku. Následné vyúčtování proběhne standardním způsobem, tj. částka příspěvku odpovídající odsouhlasenému účelu použití se vyúčtuje jako jeden celek.

Uzávěrka pro podávání žádostí: 5. 10. 2020

Případné aktualizace týkající se způsobu podávání žádostí v souvislosti s Covid-19 naleznete na webu www.sportovecplzne.cz (přímý link) a zde.

Z důvodu preventivních opatření spojených s pandemií Covid-19 došlo k aktualizaci ve způsobu přijímání žádostí. Ten bude probíhat následujícím způsobem:

  • Žádost na předepsaném formuláři (dostupné ke stažení jednotlivci: WORDPDF. Družstva: WORDPDF) zašlete v elektronické podobě na e-mail: granty@nsm.cz.
  • Žádost je možné zaslat ve formátu Word nebo PDF. V případě zaslání vyplněné žádosti ve Wordu je potřeba stránky kde jsou podpisy naskenovat (nebo vyfotit) a také zaslat.
  • Příjem e-mailu s žádostí Vám potvrdíme.
  • Originál žádosti si uschovejte a v případě poskytnutí nadačního příspěvku jej přinesete při podpisu smlouvy.


Je-li to nezbytné, je možné žádost doručit i osobně –  výhradně po předchozí dohodě na konkrétní termín. Orientační informace o aktuálně dostupných termínech jsou k dispozici ZDE. Termín lze sjednat prostřednictvím e-mailu: info@nsm.cz. Následně je nutné dodržet potvrzený čas návštěvy, aby se předcházelo setkávání většího počtu osob. Zároveň žádáme o dodržování aktuálně platných preventivních opatření (roušky ve vnitřních prostorách atd.). 

Doporučujeme podávat žádosti až před datem uzávěrky, aby mohly být zohledněny výsledky až k samotnému datu uzávěrky grantu. Podrobnosti viz Grantová pravidla.

Rozdělování nadačních příspěvků probíhá systémem otevřeného grantového řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni žadatelé, splňující vypsané podmínky.

Vyúčtování

Vyúčtování příspěvku z grantu Talent Plzeň musí proběhnout do 30. 11. 2020. Informace k provedení vyúčtování naleznete ZDE.

Formuláře žádostí, grantová pravidla

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR